láskou a službou spojujeme cesty
Proč děláme to, co děláme? Na této stránce najdete odpověď na tuto otázku…

Mládež. Při aktivitách s mládeží se snažíme...

 • poskytovat příležitost k zábavě a získávání nových přátel a kamarádů v bezpečné, pozitivní atmosféře,
 • dávat pozitivní příklad dospělých a mentorů,
 • pomáhat intelektuálně, společensky a duchovně růst,
 • zajišťovat otevřené prostředí, kde je dovoleno pokládat těžké otázky a mluvit o životních problémech.

Služba. Při naší službě chceme…

 • následovat příkladu Ježíše, který pomáhal potřebným, utiskovaným, sirotkům, vdovám, každému,
 • prokazovat přijetí a lásku — každý má svou hodnotu jako člověk stvořený k obrazu Božímu,
 • dávat příklad lidí bez předsudků a rasismu,
 • sloužit, protože Ježíš nejdříve sloužil nám. Milovat, protože Bůh nejdříve miloval nás.

Vztahy / kontakty. Jednou ze základních charakteristik lidí je, že žijeme ve vztazích s druhými. Křižovatka Olomouc je proto charakterizována vztahy — budujeme je, rozvíjíme je, obnovujeme je, radujeme se z nich — jak je patrné z našeho sloganu:

 • „Láskou a službou spojujeme cesty.“

Komunita věřících a hledajících. Naše aktivity související s vírou…

 • nabízet možnost k diskuzi o víře a důležitých otázkách života v pohodovém a otevřeném prostředí,
 • poskytovat příležitost pro společenství, uctívání Boha a modlitbu,
 • vytvářet příležitosti těšit se společně z Božího stvoření a jeho Stvořitele,
 • vést lidi i skupiny k tomu, aby hledali Boha a žili tak, aby následovali Ježíšův příklad ve světě.

VŠECHNO. Všechno, co děláme, vychází z naší víry v Boha, a proto se při veškeré naší práci snažíme …

 • následovat příkladu Ježíše Krista, což znamená…
  • službu, lásku, obětování se, nový život, usmíření, pokoj, odpuštění, radost, proměnu, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, mírnost, sebeovládání, spravedlnost, péči, vztah, štědrost, souznění, jednotu, víru, naději, nesobeckost, oslavu, vděčnost,
  • sdílet a přinášet dobrou zprávu — „Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.“ (Bible, Lukáš 4,18-19),
 • podílet se na službě usmíření (Bible, 2. Korintským 5,16-21; Koloským 1,19-20), abychom lidem pomohli opět navázat vztah s…
  • Bohem,
  • jejich vlastní, skutečnou identitou,
  • sebou navzájem,
  • stvořením,
 • přinášet slávu Bohu a zjevovat Jeho království na zemi.
Random Image
SLOVO >

Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě. - Pátá Mojžíšova 31,6
HODNOTY ~ MOTIVACE
KRIZOVATKA
+ English Camps 2018
KRIZOVATKA + KONTAKT: info@krizovatkaolomouc.cz, 607 985 823

Křižovatka Olomouc, zapsaný spolek, IČO: 26567393; č.u: 4167004001/5500, Raiffeisenbank a.s.; Web content © 2018. Všechna práva vyhrazena.

Pokud se vyskytnou problémy při prohlížení našich stránek, kontaktuje prosím našeho webmastera.
KRIZOVATKA